Våra Tjänster

Bouppteckning & arvsskifte för begravning

Bouppteckning är en lagstadgad skyldighet, att till Skatteverket inlämna en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall sedan ligga till grund för arvskifte, förändring av lagfarter och försäljning av fast egendom. Bouppteckningen fastställer också vem, vilka som är dödsbodelägare.

Vi kan genom våra samarbetspartners erbjuda kompetent hjälp. Både vid upprättandet av bouppteckning, och vid arvskifte.I de fall det saknas ekonomiska medel i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna kan kommunen träda in och göra en dödsboanmälan. Denna ersätter då bouppteckningen. Anhöriga ska i så fall snarast kontakta kommunens handläggare för dödsboanmälan. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Testamente

Om du själv vill bestämma hur arvet efter dig ska delas upp behöver du upprätta ett testamente. Men det finns också många andra anledningar som gör ett testamente nödvändigt.

Enskild egendom

Om du vill säkra att ditt barns framtida arv inte behöver delas med dennes partner om de i framtiden skiljer sig, då behöver du skriva i ditt testamente att ditt barns arv ska vara enskild egendom. Att ha ett testamente att utgå ifrån underlättar dessutom oerhört mycket för dina efterlevande, som då får en vägledning om hur du själv tänkt med arvsfördelningen och kan lägga fokus på att ta sig igenom sorgen. Det kan också minska risken för osämja om den avlidna själv fått bestämma fördelningen.

Varför ska man ta hjälp av en jurist?

Att skriva texter så att de blir juridiskt giltiga är svårare än man kan tro. Formuleringar kan lätt bli missförstådda och feltolkade. Ofta läses testamentet med partiska ögon och man försöker tolka det till sin egen fördel. Därför är det oerhört viktigt att vara korrekt och noggrann i sina formuleringar. Att ta hjälp av en jurist är en stor trygghet. Juristen är dessutom kunnig inom vilka lagar och regler som gäller för utformningen av testamentet.

Lätt att skjuta upp

Ett annat skäl att anlita en jurist när man vill upprätta ett testamente är också helt enkelt för att det ska bli av. Många fastnar lätt på vägen och det slutar ofta med att en önskan finns nedskriven utan juridisk giltighet. Genom att anlita en jurist får du trygg och snabb hjälp.

Kontakta oss för att boka en tid.

Dödsboförvaltning

När en människa dör kallar man kvarlåtenskapen, alltså alla skulder och tillgångar, för dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person och existerar fram tills dess att ett arvskifte ägt rum, som upplöser eller avvecklar dödsboet.

Vem förvaltar dödsboet?

Tills dess behöver dödsboet utredas och förvaltas. Det kan innebära att betala räkningar, värdera smycken och antika möbler eller att sälja en bostad. En deklaration och slutredovisning av personens ekonomi behöver också göras. Att förvalta ett dödsbo är i många fall ett krävande arbete, som kräver kontakt med försäkringsbolag, banker, mäklare och andra företag. Ibland kan detta arbete ta lång tid, kanske rentav flera år.

Dödsboförvaltningen görs i regel av dödsboets delägare tillsammans, men många väljer att gemensamt utse en dödsboförvaltare.

Syftet med boutredningen är att iordningställa dödsboets tillgångar till fördelning. Ett dödsbo företräds av dödsbodelägarna gemensamt och de måste tillsammans vara överens om åtgärder som gäller dödsboet.

Vi kan hjälpa

För att underlätta dödsboförvaltningen kan våra jurister, genom fullmakt från samtliga dödsbodelägare, sköta dödsboförvaltningen i delägarnas ställe. Detta kan till exempel innebära att vi betalar dödsboets räkningar, säger upp abonnemang och hyresavtal samt efter överenskommelse med delägarna avyttrar dödsboet egendom.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång